حرکت, سال (2007-7)

عنوان : ( اثر آرایش تمرین بر اکتساب،یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر )

نویسندگان: جواد فولادیان , مهدی نمازی زادگان , محمود شیخ , فضل ... باقرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر اجرا شد. در این تحقیق که در دو آزمایش جداگانه انجام شد 120 آزمودنی (5 گروه 12 نفری در هر آزمایش) به طورتصادفی انتخاب شدند. تکلیف شرکت کننده ها در آزمایش اول تعقیب هدف نوری روی صفحه مانیتور با برنامه حرکتی ثابت (دایره) و پارامتر متغیر (سرعتهای 20 و 30 و 40 دور در دقیقه) با آرایش های مختلف بود. تکلیف در آزمایش دوم ، تعقیب هدف نوری با پارامتر ثابت (سرعت 30 دور در دقیقه) و برنامه حرکتی متغیر (شکل های دایره، مربع و مثلث) با آرایش های مختلف بود. آزمودنی ها می بایست در کوشش های 20 ثانیه ای هدف نوری را تعقیب کنند. زمان باقی ماندن روی هدف توسط رایانه به عنوان نمره عملکرد آنها منظور شد. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون، در دوره اکتساب 9 جلسه به تمرین پرداختند و در انتها در آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس، کوواریانس، اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی دانکن تحلیل شد نتایج نشان داد که تفاوت ها بین روش های مختلف آرایش تمرین در اکتساب و انتقال پارامتر معنی دار است. تفاوت ها در مرحله یادداری تأخیری معنی دار نبود. همچنین تفاوت ها بین روش های مختلف آرایش تمرین در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته معنی دار بود .

کلمات کلیدی

, آرایش تمرین , اکتساب , یادداری ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007641,
author = {فولادیان, جواد and مهدی نمازی زادگان and محمود شیخ and فضل ... باقرزاده},
title = {اثر آرایش تمرین بر اکتساب،یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر},
journal = {حرکت},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1563-3306},
keywords = {آرایش تمرین ، اکتساب ، یادداری ، انتقال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آرایش تمرین بر اکتساب،یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر
%A فولادیان, جواد
%A مهدی نمازی زادگان
%A محمود شیخ
%A فضل ... باقرزاده
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2007

[Download]