پژوهش در علوم ورزشی, سال (2008-10)

عنوان : ( تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب )

نویسندگان: علیرضا فارسی , فضل ا... باقرزاده , محمود شیخ , جواد فولادیان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی عضلات بود. بدین منظور از بین دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه تهران بطور تصادفی ساده 40 نفر انتخاب و در چهار گروه 10 نفری قرار داده شدند. گروهها شامل گروه تکلیف دوگانه، حرکتی ـ تعادل ، شناختی ـ تعادل، تکلیف مجرد تعادل و گروه بی‌تمرینی (کنترل) بودند.. گروه اول علاوه بر اینکه تمرین تعادل بر روی دستگاه تعادل سنج را انجام می‌دادند با یک راکت پینگ‌پنگ به توپ ضربه می‌زند، گروه دوم علاوه بر تعادل آزمون اثر استروپ را انجام می‌دادند، گروه سوّم فقط تمرین تعادل را انجام می‌دادندو گروه چهارم گروه کنترل بود. پس از دورة تمرینی میزان تغییرات در تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات(RMSE) چهار عضله منتخب مورد یررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد : هر دو نوع تکلیف دوگانه حرکتی ـ تعادل و شناختی ـ تعادل باعث تغییرات معناداری بر تعادل شدند. تکلیف دوگانه حرکتی ـ تعادل روش مناسب‌تری بود. هیچکدام از گروه‌ها پس از یک دورة تمرینی بر فعالیت الکتریکی عضلات تأثیر معناداری نداشتند. تکلیف حرکتی تداخل بیشتری را بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات نسبت به تکلیف شناختی ایجاد کرد همچنین الگوی فعالیت الکتریکی عضلات در چهار عضله منتخب تغییر چندانی نداشت به طوری که مقداری بر فعالیت عضله ساقی قدامی و نازک نئی بلند افزوده شده و مقداری از فعالیت دو عضله سرینی میانی و راست قدامی کاسته شده بود. نتیجه اینکه، تکلیف حرکتی بعنوان تکلیف ثانویه مداوم تداخل بیشتری در تعادل ایجاد می‌کند، هر چند که سبب بهبود تعادل می‌شود، اما هیچکدام از روشها تأثیر معناداری روی فعالیت الکتریکی عضلات ندارند. می‌توان گفت اثر تمرین تکلیف دوگانه مناسب از طریق کاهش نیازهای تکلیف یا خودکاری می‌تواند مؤثر باشدو تغییری در الگوی فعالیت عضلات درگیر ایجاد نمی کند.

کلمات کلیدی

, توجه, تکلیف دوگانه, تکلیف شناختی, تکلیف حرکتی, تعادل, الکترومیوگرافی (EMG), اثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007805,
author = {علیرضا فارسی and فضل ا... باقرزاده and محمود شیخ and فولادیان, جواد},
title = {تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2008},
month = {October},
issn = {1735-7314},
keywords = {توجه، تکلیف دوگانه، تکلیف شناختی، تکلیف حرکتی، تعادل، الکترومیوگرافی (EMG)، اثر استروپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب
%A علیرضا فارسی
%A فضل ا... باقرزاده
%A محمود شیخ
%A فولادیان, جواد
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2008

[Download]