اولین همایش ملی رفتار حرکتی , 2009-02-19

عنوان : ( تأثیر توالی تمرین بر یادگیری و انتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توالی و تغییرپذیری تمرین بریادگیری و انتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون بود. به این منظور96 نفر از دانشجویان دختر راست دست و مبتدی در رشته ورزشی بدمینتون با میانگین سنی 47/1± 19/22 پس از شرکت در پیش آزمون به صورت تصادفی در شش گروه تمرینی و کنترل جایگزین شدند. پس از طی مرحله اکتساب، شرکت کنندگان در پس آزمون،آزمون یادداری تأخیری و سپس آزمون انتقال شرکت کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اختلاف میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های شش گانه در مراحل یادداری و انتقال معنی دار است(001/0P=). همچنین بین روش های مختلف توالی تمرین بر انتقال این مهارت به دست برتر و غیر برتر تفاوت معنی داری وجود دارد به گونه ای که گروه تمرینی ترکیبی بیشترین و گروه تمرینی دست برتر – غیر برتر کمترین میزان انتقال تکلیف به دست برتر را نشان دادند(001/0P= ). در انتقال تکلیف به دست غیر برتر در بین گروه های تمرینی گروه تمرینی ترکیبی بیشترین و گروه تمرینی دست غیربرتر- برتر کمترین میزان انتقال تکلیف را نشان دادند(001/0P=). همچنین نتایج نشان داد که در مراحل یادداری و انتقال میزان کل انتقال از دست برتر به غیر برتر بیشتر بوده است

کلمات کلیدی

, Bilateral transfer, Variability of practice, Practice
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007917,
author = {فولادیان, جواد},
title = {تأثیر توالی تمرین بر یادگیری و انتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون},
booktitle = {اولین همایش ملی رفتار حرکتی},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {Bilateral transfer; Variability of practice; Practice sequence},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر توالی تمرین بر یادگیری و انتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون
%A فولادیان, جواد
%J اولین همایش ملی رفتار حرکتی
%D 2009

[Download]