اولین همایش ملی رفتار حرکتی , 2009-02-19

عنوان : ( تعیین روائی و پایائی پرسشنامه مقیاس )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده بود. به این منظور در مرحله اول برای استفاده اعتبار عاملی اکتشافی به تعداد 600 نفر پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند، در مرحله دوم 480 نفر به منظور اعتبار عاملی تأییدی پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند، در مرحله سوم به تعداد 130 نفر انتخاب و در دو فاصله زمانی دو هفته‌ای پرسشنامه‌ را تکمیل کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده آبادی(1998) با دوازده سوال و چهار خرده مقیاس بود. برای تعیین اعتبار عاملی اکتشافی، از روش تحلیل عاملی مولفه های اصلی، برای تعیین اعتیار عاملی تاییدی از الگوی معادلات ساختاری و برای تعیین ثبات درونی و پایایی زمانی از روش های ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده با درصد واریانس در چهار عامل شرایط جسمانی(18/22)،انعطاف پذیری عضلانی(14/13)،شرایط عضلانی(6/11) و ترکیب بدنی(11/12)و درصد واریانس تراکمی با (03/59) از اعتبار سازه مطلوبی برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد ثبات درونی(84/) و پایایی زمانی (80/)و خرده مقیاس های آن مورد تایید است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که نسخه فارسی پرسشنامه های آمادگی بدنی ادراک شده از اعتبار و پایایی لازم برخوردارند و می توان از آنها به عنوان ابزاری مناسب در جهت مطالعه اهداف ، مقایسه با شرایط جسمانی واقعی و سایر اهداف کاربردی برای ورزشکاران و محققین در محیط های آموزشی- ورزشی و پژوهشی قابل استفاده باشد.

کلمات کلیدی

, شرایط جسمانی, شرایط عضلانی, ترکیب بدنی, انعطاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007920,
author = {فولادیان, جواد},
title = {تعیین روائی و پایائی پرسشنامه مقیاس},
booktitle = {اولین همایش ملی رفتار حرکتی},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شرایط جسمانی،شرایط عضلانی،ترکیب بدنی،انعطاف پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین روائی و پایائی پرسشنامه مقیاس
%A فولادیان, جواد
%J اولین همایش ملی رفتار حرکتی
%D 2009

[Download]