هشتمین کنفرانس سالانه(بین المللی) انجمن هوافضای ایران , 2009-02-17

عنوان : ( تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت ترک در شفت ترک دار ایستا )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مهدی راغبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی غیر مخرب جهت تعیین فرکانس و تشخیص موقعیت ترک در یکی از مهمترین اجزای سازه های هوایی یعنی شفت ها، با استفاده از روش ماتریس انتقال ارائه شده است. این تحلیل فرکانسی در حالتی صورت گرفته که شفت ترک دار، فاقد سرعت دورانی می باشد. در این تحلیل از تئوری تیر تیموشنکو استفاده شده است. همچنین ترک به صورت باز مدل شده تا از رفتار غیر خطی آن صرفه نظر شود. نتایج حاصل از این روش برای دو شفت متفاوت، یکی شفت ساده و دیگری شفت دارای دو دیسک و پله مورد بررسی قرار گرفته و فرکانس حاصل از شفت ترک دار با شفت بدون ترک مقایسه گردیده است که تاثیر ترک را روی تحلیل ارتعاشی شفت تیموشنکو نشان می دهد. همچنین به کمک ترسیم شکل مد برای شفت دارای پله و دیسک در دو حالت ترک دار و بدون ترک به ازای فرکانس طبیعی اول، موقعیت ترک نیز تشخیص داده می شود. در پایان نتایج به دست آمده از روش ماتریس انتقال با نتایج تجربی برای شفتی دو سر مفصل و دارای لبه های آزاد مقایسه گردیده است که نشان دهنده ی دقت عالی روش ماتریس انتقال می باشد.

کلمات کلیدی

, شفت ترک دار, تحلیل فرکانسی, مد شیپ, روش ماتریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008080,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and راغبی, مهدی},
title = {تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت ترک در شفت ترک دار ایستا},
booktitle = {هشتمین کنفرانس سالانه(بین المللی) انجمن هوافضای ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان، شاهین¬شهر، دانشگاه صنعتی مالک¬اشتر, ايران},
keywords = {شفت ترک دار، تحلیل فرکانسی، مد شیپ، روش ماتریس انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت ترک در شفت ترک دار ایستا
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A راغبی, مهدی
%J هشتمین کنفرانس سالانه(بین المللی) انجمن هوافضای ایران
%D 2009

[Download]