هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-02

عنوان : ( بررسی چگونگی انتقال جانبی در یک تکلیف تعقیبی )

نویسندگان: سید مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی انتقال جانبی در یک تکلیف تعقیبی بود به این منظور تعداد 60 نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب 5 گروه تمرینی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج در مقایسه عملکرد تمامی گروهها اختلاف و عملکرد بهتر دست راست را نشان داد.این در حالی است که در ارتباط با جهت انتقال از دست برتر به غیر برتر و برعکس تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, انتقال جانبی , تکلیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008320,
author = {حسینی, سید مجتبی},
title = {بررسی چگونگی انتقال جانبی در یک تکلیف تعقیبی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {انتقال جانبی - تکلیف تعقیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چگونگی انتقال جانبی در یک تکلیف تعقیبی
%A حسینی, سید مجتبی
%J هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]