ششمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی , 2008-05-27

Title : ( بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز احشایی دراستان خراسان رضوی و شمالی در سالهای 1377 تا )

Authors: , Gholam Reza Razmi , علی اکبر صنعتی ,

Citation: BibTeX | EndNote

خلاصه: لیشمانیوز احشایی یکی از بیماریهای مهم و مشکلات بهداشتی ایران می باشد. عامل بیماری لیشمانیا انفانتوم بوده که توسط پشه خاکی منتقل می گردد . بمنظور بررسی ا÷یدمیولوژیک بیماری در استان ، یک نوع بررسی گذشته نگر بر روی اطلاعات خام ثبت شده برای 120 بیمار در مر کز بهداشت خراسان طی سالهای 1377 تا 1385 انجام شد. از مجموع 120 بیمار مورد نظر ، 52% مرد و46 % زن بودند و70 درصد موارد بیماری سنی زیر پنج سال (70%) و . .موارد سنی داشتند. همینطور ه70% بیماران در مناطق روستایی و 30% بیماران در مناطق شهری زندگی می کردند. انتشار بیماری در مناطق مختلف به ترتیب در شهرستا ن بجنورد 41% شهرستان............بودند توزیع فراوانی فصلی بیماری به ترتیب در فصل پاییز13.% ، زمستان 5/27% ، بهار 28% و تابستان 30% گزارش گردید. همچنین بالاترین شیوع بیماری در سال 1379 به میزان25 % و کمترین آن در سال 1385 به میزان 83/0% مشاهده شد. نتایج بدست آمده نشاندهنده شیوع بیماری در مناطق روستایی شمال استان می باشد و لازم است مسئولین بهداشتی اقدامات لازم جهت کنترل بیماری بردارند

Keywords

, لیشمانیوز احشایی, بررسی اپیدمیولوژیک , خراسان شمای و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008492,
author = {, and Razmi, Gholam Reza and علی اکبر صنعتی},
title = {بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز احشایی دراستان خراسان رضوی و شمالی در سالهای 1377 تا},
booktitle = {ششمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی},
year = {2008},
location = {کرج, IRAN},
keywords = {لیشمانیوز احشایی،بررسی اپیدمیولوژیک ، خراسان شمای و رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز احشایی دراستان خراسان رضوی و شمالی در سالهای 1377 تا
%A ,
%A Razmi, Gholam Reza
%A علی اکبر صنعتی
%J ششمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی
%D 2008

[Download]