یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

Title : ( نگرشی بر کاربرد مواد اولیه معدنی شرق ایران در تولید فراورده های دیرگداز بازیکی )

Authors: Khosrow Ebrahimi Nasrabadi , اعظم میرانوری , Seyed Massoud Homam ,

Citation: BibTeX | EndNote

طبق فایل پیوست

Keywords

دیرگداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009022,
author = {Ebrahimi Nasrabadi, Khosrow and اعظم میرانوری and Homam, Seyed Massoud},
title = {نگرشی بر کاربرد مواد اولیه معدنی شرق ایران در تولید فراورده های دیرگداز بازیکی},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {دیرگداز بازیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی بر کاربرد مواد اولیه معدنی شرق ایران در تولید فراورده های دیرگداز بازیکی
%A Ebrahimi Nasrabadi, Khosrow
%A اعظم میرانوری
%A Homam, Seyed Massoud
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]