پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (271-283)

عنوان : ( تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان )

نویسندگان: علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های مایکوریزا بعنوان بخشی از تنوع زیستی خاک، نقش قابل توجهی در کارکرد های اکوسیستم ایفا میکنند. برای تعیین وجود فراوانی ......

کلمات کلیدی

, مایکوریزا , مواد آلی خاک, گندم, سیستم های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009086,
author = {خداشناس, علیرضا and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and لکزیان, امیر and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {271--283},
numpages = {12},
keywords = {مایکوریزا ، مواد آلی خاک، گندم، سیستم های کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان
%A خداشناس, علیرضا
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A لکزیان, امیر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]