بین المللی علوم مهندسی, دوره (19), شماره (7), سال (2009-1) , صفحات (53-62)

عنوان : ( شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , سمانه جعفری , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عملکرد لوله های حرارتی با سیال عامل آب برای کنترل دمای راکتور batch شبیه سازی گردیده است و اثر برخی از متغیرهای عملیاتی مانند زمان، توان حرارتی و نسبت پرشدن روی دمای نقاط مختلف راکتور مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد لوله های حرارتی (ترموسیفون ها) با سیال عامل آب برای کنترل دمای راکتور Batch شبیه سازی گردیده است و اثر برخی از متغیرهای عملیاتی مانند زمان، توان حرارتی ورودی و نسبت پرشدن، روی دمای نقاط مختلف راکتور بررسی شد. مراحل شبیه سازی در محدوده پرشدن 30%، 50% و60% و توان ورودی 200 تا 1200 وات انجام شدند که در آنها یکنواختی دمای مواد داخل راکتور، زمان گرمایش و برترین نسبت پرشدن بررسی شد. همچنین نتایج حاصل از آزمایش ها با نتایج شبیه سازی مقایسه گردید. قابل به ذکر است که در این پژوهش کار آزمایشگاهی نیز انجام شده و دستگاه مورد نظر طراحی و ساخته شده است. اما در بخش عمده این مقاله به بررسی چگونگی شبیه سازی و نتایج آن پرداخته می شود. از نتایج این تحقیق می توان در مطالعات بهینه سازی، بازیافت انرژی، طراحی لوله های حرارتی و کنترل دمای راکتورهای شیمیایی همدما استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, لوله های حرارتی (ترموسیفونها), راکتور شیمیایی هم دما, شبیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009875,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and سمانه جعفری and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2009},
volume = {19},
number = {7},
month = {January},
issn = {1018-7375},
pages = {53--62},
numpages = {9},
keywords = {لوله های حرارتی (ترموسیفونها)، راکتور شیمیایی هم دما، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A سمانه جعفری
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2009

[Download]