آموزش در علوم پزشکی, سال (2007-10)

عنوان : ( نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت )

نویسندگان: رشید ترابی , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین نگرش دس تاندرکاران این دوره ها و عوامل مؤثر بر آن است. روش ها: از میان عوامل ، وجود امکانات سخت افزاری، آموزش های رایان های و اینترنتی و دسترسی به اینترن ت و رابطه آن با نگرش مدیران گروه ، اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم به روش پیمایشی با 254 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها دو پرس شنامه نگرش سنجش محتوی 28 سؤال ب ا مقیاس 5 گزین های لیکرت وپرسشنامه حاوی اطلاعات فردی بود که با شاخ صهای آماری فراوانی و مجذور کای تحلیل شدند. نتایج: در مجموع سه گروه ، رابطه ای بین در اختیار داشتن امکانات و برخورداری از آموزش با نگرش وجود نداشت ولی رابطه معن ی داری بین دسترسی به اینترنت و نگرش بود. نتیج هگیری: اگرچه در مجموع نگرش مثبت به دوره ها وجود دارد ولی با توجه به پا یی نبودن میانگین های سه گروه، مهم ترین پیشنهاد این تحقیق، تلاش برای بهبود نگرش از طریق آموزش و اطلاع رسانی در مورد فوائد این دوره ها و فراهم نمودن امکانات مناسب برای دسترسی بیشتر به اینترنت و تحقیق پیرامون دیگر عوامل مؤثر بر نگرش منابع انسانی م یباشد.

کلمات کلیدی

, نگرش, آموزش از طریق اینترنت, رایانه , آموزش مداوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009940,
author = {رشید ترابی and آهنچیان, محمدرضا and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2007},
month = {October},
issn = {9359-1608},
keywords = {نگرش، آموزش از طریق اینترنت، رایانه ، آموزش مداوم پزشکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت
%A رشید ترابی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2007

[Download]