مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (2), سال (2005-3) , صفحات (251-264)

عنوان : ( کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت )

نویسندگان: منصور معتمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درسال 1345درجنوب مصرمجموعه ای ازدستنوشته به زبان قبطی کشف شدکه به گنوسیان تعلق دارد.این متون درمطالعات مسیحیت ویهودیت وکلاادیان حایزاهمیت فراوانی اند.باتوجه به قدمت واصالت این متون اززمان کشف آنها،پژوهندگان به نتایجی درباره سیرمسیحیت درقرون اولیه رسیده اند.این مقاله صرفابه ارتباط اناجیل موجوددراین متون باچهارانجیل رسمی مسیحی پرداخته است

کلمات کلیدی

, انجیل , تحریف, اهل کتاب, عهدعتیق, گنوسیان, نجع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010146,
author = {معتمدی, منصور},
title = {کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2005},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {251--264},
numpages = {13},
keywords = {انجیل ،تحریف،اهل کتاب،عهدعتیق،گنوسیان،نجع حمادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت
%A معتمدی, منصور
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2005

[Download]