سومین همایش گیاهان دارویی , 2007-10-24

Title : ( بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه )

Authors: ALI REZA DADKHAH ,

Citation: BibTeX | EndNote

بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه دادخواه، علیرضا؛ کافی، محمد و قربانعلی رسام اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور بررسی تاثیر زمان کاشت، فاصله ردیف و فاصله بوته روی ردِیف بر روند رشد و وزن خشک گل بابونه، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان با استفاده از طرح اسپلیت، اسپلیت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. در این آزمایش زمان کاشت در دو سطح (پاییزه و بهاره)، فاصله ردیف کاشت در دو سطح 25 و 50 سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف در سه سطح 10، 20 و 30 سانتی متر انتخاب گردید. نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که فاصله ردیف 25 سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف 20 سانتی متر سبب افزایش عملکرد وزن خشک گیاه و گل در واحد سطح گردیده است. همچنین کشت پاییزه بطور معنی داری عملکرد گیاه را نسبت به کشت بهاره افزایش داد بطوری که آرایش کاشت 20* 25 در کشت پاییزه بالاترین عملکرد را به همراه داشت. کلمات کلیدی: بابونه، زمان کاشت، تراکم بوته

Keywords

, بابونه, زمان کاشت, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010249,
author = {DADKHAH, ALI REZA},
title = {بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه},
booktitle = {سومین همایش گیاهان دارویی},
year = {2007},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {بابونه، زمان کاشت، تراکم بوته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه
%A DADKHAH, ALI REZA
%J سومین همایش گیاهان دارویی
%D 2007

[Download]