علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-1) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسان )

نویسندگان: محمدرضا حسین زاده , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برسی که بمنظور یافتن ویروس اس سیب زمینی در شمال خراسان صورت گرفت الودگی به این ویروس 15.5در صد تعین شد.

کلمات کلیدی

ویروسSسیب زمینی. خالص سازی. انتی سرم . الایزا. میکروسکوپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010839,
author = {حسین زاده, محمدرضا and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {ویروسSسیب زمینی. خالص سازی. انتی سرم . الایزا. میکروسکوپ الکترونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسان
%A حسین زاده, محمدرضا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]