علوم محیطی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-6) , صفحات (53-64)

عنوان : ( بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان )

نویسندگان: علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتدها و باکتر یهای خاکزی نقش مهمی در کارکرد خاک ایفا م یکنند و به همین جهت اهمیت ویژه ای در کشاورز ی دارند. برای ارزیابی اثر فعالی تهای کشاورزی در بوم نظام اصلی کشاورزی استان خراسان بر نمات دها و باکتر یهای خاکزی، مطالع های در سه منطقه شیروان، مشهد و گناباد انجام شد. مزارع گندم کم نهاده و پرنهاده ب هعنوان سیست مهای کشاورزی همراه با سیستم طبیعی هر منطقه جهت انجام مطالعه مد نظر قرار گرفتند. مصرف نهاد ههای کشاورزی ملاک انتخاب مزارع بود، ب هطوریکه مزارع گندم کم نهاده و پر نهاده در هر منطقه، به ترتیب بر اساس کمترین و بیشترین مقدار مصرف نهاد هها انتخاب شدند. نمونه برداری خاک در هر یک از مزارع پرنهاده، کم نهاده و نیز سیستم طبیعی انجام گرفت و درصد مواد آلی، تعداد نماتد و تعداد باکتری قابل کشت خاک تعیین گردید. درصد مواد آلی خاک در همه مناطق و سیستم های مورد مطالعه پائین بود ولی تحت اثر فعالیت های کشاورزی افزایش نشان داد. تعداد نماتدها تحت تأثیر مواد آلی و رطوبت خاک و نیز میانگین حرارتی سالیانه بوده و در سیست مهای کشاورزی برتری قابل توجهی نسبت به سیستم طبیعی در هر منطقه داشت. میانگین تعداد نماتدها در 100 گرم خاک خشک در 184 و 132 ، در ، سیست مهای طبیعی شیروان، مشهد و گناباد به ترتیب 166 459 و 1067 و ، سیست مهای کم نهاده شیروان، مشهد و گناباد به ترتیب 550 1084 و 485 ، در سیستم های پرنهاده شیروان، مشهد و گناباد به ترتیب 348 بود. فعالی تهای کشاورزی در مزارع گندم بر باکتر یهای خاکزی تأثیر منفی نداشته و در بعضی از مناطق تعداد باکتر یهای قابل کشت خاکزی در سیست مهای کشاورزی نسبت به سیستم طبیعی برتری معنی داری داشت. نتایج حاصله نشان داد که در حال حاضر فعالی تهای کشاورزی در مناطق مورد مطالعه، باعث بهبود شرایط برای نماتدها و باکتر یهای خاکزی شده و تعداد نماتدها و باکتر یهای خاکزی را نسبت به سیستم های طبیعی این مناطق افزایش داده است.

کلمات کلیدی

, نماتدها, باکتر یهای خاکزی, مواد آلی خاک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011037,
author = {خداشناس, علیرضا and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and لکزیان, امیر},
title = {بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان},
journal = {علوم محیطی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-1324},
pages = {53--64},
numpages = {11},
keywords = {نماتدها، باکتر یهای خاکزی، مواد آلی خاک، گندم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان
%A خداشناس, علیرضا
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A لکزیان, امیر
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2008

[Download]