کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (81-102)

عنوان : ( بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی )

نویسندگان: محبوبه فراش باشی آستانه , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخشی عظیم از منابع اطلاعاتی برطرف‌کننده نیازهای اطلاعاتی، نقش بسیار مهمی در جامعه استفاده‌کننده دارد. به همین علت و به دلیل ضرورت زودیابی اطلاعات، هنگام تألیف و نشر، اهمیت زیادی دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایشی و فن تحلیل محتوا به بررسی معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی منتشر شده در چهار حوزه موضوعی مختلف و در فاصله سالهای 1383-1374 پرداخته است. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه ای است که توسط پژوهشگر برای هفت نوع منبع مرجع تدوین شد و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مقاله، حاکی از نوع عملکرد پدیدآورندگان و ناشران مرجع ایرانی در مورد رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع و شاخصهای مربوط به آن است. یافته‌ها حاکی از آن است که معیارهای ساختاری فیزیکی مانند صفحه آرایی و نوع حروف، به طرز مطلوبی رعایت شده، اما معیارهایی که در زودیابی اطلاعات نقش مهمی دارد (مانند نمایه‌های پایانی) به شکلی مطلوب رعایت نشده است.

کلمات کلیدی

, منابع مرجع فارسی, معیارهای ساختاری منابع مرجع, معیارهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011180,
author = {فراش باشی آستانه, محبوبه and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2008},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {81--102},
numpages = {21},
keywords = {منابع مرجع فارسی، معیارهای ساختاری منابع مرجع، معیارهای زودیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی
%A فراش باشی آستانه, محبوبه
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2008

[Download]