کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (43-64)

عنوان : ( بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) )

نویسندگان: ناهید انتظاریان , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تحلیل و تبیین، و شناسایی نقاط قوت و ضعف عناصر و ویژگی‎های مهم در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی مقاله‎های الکترونیکی مرکزمنطقه‎ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی انجام شد. میزان همخوانی محیط رابط پایگاه‎های مورد بررسی با ده مؤلفه نیلسن، مشکلات اساسی محیط رابط این پایگاه‎ها، و نیز تفاوت بین میزان درک کاربران متخصص و مبتدی، پرسش‌هایی بودند که مورد سنجش قرارگرفتند. پژوهش با استفاده از روش ارزیابی مکاشفه‌ای و در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی به عنوان کاربران مبتدی، و کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی و آستان قدس، به عنوان کاربران متخصص انجام شد. یافته ها نشان داد میزان همخوانی محیط رابط پایگاه مقالات پژوهشگاه با ده مؤلفه نیلسن به طور کلی در حد متوسط، و در پایگاه مقالات مرکز منطقه‌ای کمی بیش از حد متوسط است. هر دو پایگاه در برخی از مؤلفه‎های مدل نیلسن دارای مشکلات اساسی هستند.همچنین بررسی شش عامل جنسیت، سن، حوزه تحصیلی، میزان آشنایی با نحوۀ کار و استفاده از رایانه، میزان آشنایی با شیوه‌های جستجو در اینترنت، و سابقه و میزان آشنایی با پایگاه‌های مقاله‎های مرکز منطقه‌ای و پژوهشگاه نشان داد که در کل بین این عوامل و میزان درک کاربران مبتدی از محیط رابط تفاوت و رابطه معناداری وجود ندارد. اما، بین میزان درک کاربران متخصص و مبتدی از محیط رابط پایگاه‌های اطلاعاتی مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, محیط رابط, پایگاه‌های اطلاعاتی, مدل نیلسن, ارزیابی مکاشفه‎ای, مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری, پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011183,
author = {انتظاریان, ناهید and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {1680-9637},
pages = {43--64},
numpages = {21},
keywords = {محیط رابط، پایگاه‌های اطلاعاتی، مدل نیلسن، ارزیابی مکاشفه‎ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)
%A انتظاریان, ناهید
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]