کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (19-41)

عنوان : ( بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی )

نویسندگان: مهری پریرخ , شکریه احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای ارتباطات علمی، شبکه های اجتماعی را می توان از بسترهای مؤثر در تولید علم، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست. هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه های فردی و تشکیل سرمایه اجتماعی، به رشد و ارتقاء سطح علم کمک کند. پژوهش حاضر با روشی پیمایشی به سنجش میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی پرداخت. این پژوهش به تحلیل محتوای پیام ها با هدف شناسایی نوع پیامهای ارسال شده از نظر انواع دانش، تحلیل محتوای پیام ها بر اساس زمینه های موضوعی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی و بررسی گروه LIS با هدف سنجش میزان برخورداری از ویژگی های سرمایه اجتماعی پرداخت. یافته های مربوط به نوع شناسی دانش نشان داد که گر چه بیشتر پیام های ارسال شده به گروه LIS ( حدود 82%) از نوع چه چیزی است، بر تعداد پیامها در زمینه های چگونه، چرا و چه کسی در طول دو سال مورد بررسی افزوده شده است. پیام های ارسال شده به گروه، در حوزه های موضوعی تخصصی از پراکندگی کافی برخوردار نیست و برخی از موضوعهای حرفه ای زیاد مورد توجه نبوده است. و در نهایت نتایج بدست آمده از سنجش ویژگی های سرمایه اجتماعی در این گروه نشان داد مؤلفه های مورد بررسی از جایگاه خوبی در بین اعضای گروه قرار دارد. به طوریکه بیشتر اعضای گروه، نظر مثبتی نسبت به وجود و ارزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی در LIS داشتند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت، با وجود اینکه گروه بحث LIS تا حد قابل قبولی دارای ویژگی های سرمایه اجتماعی است، ولی در برخی از زمینه ها باید تدابیری اندیشده شود.

کلمات کلیدی

, نوع شناسی دانش, شبکه اجتماعی, سرمایه اجتماعی, گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS), گروه های بحث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011300,
author = {پریرخ, مهری and احمدی, شکریه},
title = {بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {1680-9637},
pages = {19--41},
numpages = {22},
keywords = {نوع شناسی دانش، شبکه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS)، گروه های بحث الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی
%A پریرخ, مهری
%A احمدی, شکریه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]