همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان , 2006-05-27

عنوان : ( اشتراک دانش، راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این سخنرانی به موارد زیر پرداخته است: مدیریت دانش اشتراک دانش عناصر مشوق مدیریت و اشتراک دانش - رهبری - فرهنگ سازمانی شیوه های اشتراک دانش خدمات مرجع و زمینه های اشتراک دانش گزارش پژوهش - دیدگاه و عملکرد کتابداران خدمات مرجع در مورد اشتراک دانش، - نقش رهبری و فرهنگ سازمانی در چگونگی اشتراک دانش در کتابخانه های مورد بررسی برخی از زمینه های اشتراک دانش در توسعه خدمات و افزایش کیفیت آن تولید منابع آموزشی

کلمات کلیدی

, اشتراک دانش, خدمات کتابخانه ای, کتابخانه ها و مراکز اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011318,
author = {پریرخ, مهری},
title = {اشتراک دانش، راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه},
booktitle = {همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اشتراک دانش، خدمات کتابخانه ای، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اشتراک دانش، راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه
%A پریرخ, مهری
%J همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان
%D 2006

[Download]