مدیریت دانش , 2006-07-19

عنوان : ( دانش پویا در کتابخانه ها: بحثی پیرامون اشتراک دانش و مفاهیم مرتبط با آن (گزارش یک طرح پژوهشی) )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی مطالب زیر مطرح شده است: مدیریت دانش - مفهوم مدیریت دانش - فرایند مدیریت دانش اشتراک دانش؛ عنصر اصلی در فرایند مدیریت دانش عوامل مؤثر بر اشتراک دانش - مدیریت یا رهبری؟ کدامیک مشوق مدیریت و اشتراک دانش است؟ - فرهنگ فردی و سازمانی اشتراک دانش در فعالیتهای کتابخانه - اشتراک دانش در فعالیتهای مرجع و اطلاع رسانی پژوهشی پیرامون چگونگی اشتراک دانش در فعالیتهای مرجع - روش پژوهش - ارائه یافته ها - پیشنهادها

کلمات کلیدی

, دانش پویا, اشتراک دانش, کتابخانه ها و مراکز اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011325,
author = {پریرخ, مهری},
title = {دانش پویا در کتابخانه ها: بحثی پیرامون اشتراک دانش و مفاهیم مرتبط با آن (گزارش یک طرح پژوهشی)},
booktitle = {مدیریت دانش},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دانش پویا، اشتراک دانش، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دانش پویا در کتابخانه ها: بحثی پیرامون اشتراک دانش و مفاهیم مرتبط با آن (گزارش یک طرح پژوهشی)
%A پریرخ, مهری
%J مدیریت دانش
%D 2006

[Download]