مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (1), شماره (14), سال (2009-6) , صفحات (66-94)

عنوان : ( شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , حامد یزدانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با ارائه مدل ارتعاشی غیرخطی و جامع از دسته موتورهای هیدرولیکی سعی بر ارائه مدل ریاضی کاملی جهت پیش بینی صحیح رفتار سیستم دارد. مدل ریاضی سیستم، مدلی غیرخطی بر مبنای پارامترهای متمرکز تعریف شده می باشد. بدین منظور ابتدا معادله کوپله مومنتوم جامع سیستم استخراج شده است. جهت استخراج معادلات مومنتوم از معادلات حاکم بر سیال و از مفاهیم مکانیک محیط پیوسته استفاده شده و مکانیزم سوییچینگ دی کاپلر نیز با استفاده از تابع نمایی آرکتانژانت در مدل وارد شده است. در ادامه، با روش انتگرال گیری عددی، پاسخ زمانی سیستم در فرکانسها و دامنه های تحریک استاندارد بررسی شده است. مدل توانایی توجیه رفتار غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی را در فرکانسهای زیاد تحریک، داراست. همچنین علاوه بر نواحی غیرخطی شناخته شده, ناحیه ارتعاشی دیگری نیز شناسایی شده است که منجر به غیرخطی شدن رفتار سیستم می شود. نتایج حاضر اصلاح ارزشمندی بر مدلهای موجود با بکارگیری کامل پارامترهای غیرخطی و معادله مومنتوم جامع سیستم می باشد و رفتار غیرخطی پیش بینی شده با نتایج آزمایشگاهی تطابق بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی غیرخطی, دسته موتور هیدرولیکی, پاسخ فرکانسی, تابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011510,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and یزدانی نژاد, حامد},
title = {شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2009},
volume = {1},
number = {14},
month = {June},
issn = {1605-9727},
pages = {66--94},
numpages = {28},
keywords = {مدلسازی غیرخطی; دسته موتور هیدرولیکی; پاسخ فرکانسی; تابع انتقال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A یزدانی نژاد, حامد
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2009

[Download]