علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-11) , صفحات (17-24)

عنوان : ( شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سارا قارونی کاردانی , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , فاطمه طبسی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ پلی میکسا بتا از پارازیتهای اجباری و انتشار جهانی دارد این قارچ خاکزی ناقل ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند است

کلمات کلیدی

پلی میکسا بتا. ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند BNYVV. الیزا. واکنش زنجیرهای پلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012396,
author = {قارونی کاردانی, سارا and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and طبسی نژاد, فاطمه},
title = {شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضوی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {17--24},
numpages = {7},
keywords = {پلی میکسا بتا. ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند BNYVV. الیزا. واکنش زنجیرهای پلی مراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضوی
%A قارونی کاردانی, سارا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A طبسی نژاد, فاطمه
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]