غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2009-9) , صفحات (251-256)

عنوان : ( تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ )

نویسندگان: محمد علی سردار , مهدی سهرابی , علی اکبر شمسیان , رضا امین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت میتواند بر عملکرد فیزیکی، وضعیت روحی روانی، ارتباطات فردی، خانوادگی و اجتماعی و به طور کلی سلامت عمومی و احساس خوب بودن بیماران تأثیر منفی داشته باشد . به عنوان مثال محدودیت های شدید غذایی و دارو های خوراکی و تزریقی مؤثر در درمان دیابت تأثیر نامطلوبی بر سلامت روانی بیماران دیابتی دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بیخوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع ۲ انجام شد. مواد و روش ها: ۵۳ بیمار دیابتی نوع ۲ با دامنه ی سنی 5 سال به صورت هدف دار انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه ± ۴۵ سال) و میانگین مدت بیماری ۳ /۱۵±۶/۱۱) مورد ( ۲۷ نفر) و شاهد ( ۲۶ نفر) تقسیم شدند. گروه مورد در یک برنامه ی تمرینی هوازی شرکت کردند. برنامه ی تمرین 60 درصد ضربان قلب ذخیره روی دوچرخه ی کارسنج، سه بار در - شامل ۴۵ تا ۶۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت ۷۰ هفته و به مدت ۸ هفته بود. قبل و بعد از تمرین های ورزشی هوازی، آزمودنی های هر دو گروه پرسشنام هی سلامت را تکمیل کردند. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود و برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از (GHQ) عمومی آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته ها: تمرین ورزشی هوازی به مدت ۸ هفته تأثیر معنی داری بر سلامت روان، خرده ولی بر خرده مقیاس های اختلال در کارکرد اجتماعی (p<۰/ مقیاس های نشانه های بدنی، اضطراب و بیخوابی داشت ( ۰۵ نتیجه گیری: تمرین ورزشی هوازی برای بیماران دیابتی نوع ۲ م یتواند .(p>۰/ و افسردگی تأثیر معنی داری نداشت ( ۰۵ نمونه ای از برنامه های ارتقای سلامت باشد و در افزایش سلامت روانی بیماران دیابتی مؤثر است.

کلمات کلیدی

, تمرین های ورزشی هوازی, سلامت روان, اضطراب, افسردگی, دیابت نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012609,
author = {محمد علی سردار and سهرابی, مهدی and علی اکبر شمسیان and رضا امین زاده},
title = {تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2009},
volume = {11},
number = {3},
month = {September},
issn = {1683-4844},
pages = {251--256},
numpages = {5},
keywords = {تمرین های ورزشی هوازی، سلامت روان، اضطراب، افسردگی، دیابت نوع ۲},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲
%A محمد علی سردار
%A سهرابی, مهدی
%A علی اکبر شمسیان
%A رضا امین زاده
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2009

[Download]