اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر , 2009-05-06

عنوان : ( تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 )

نویسندگان: رضا امین زاده , مهدی سهرابی , سید علی اکبر شمسیان , محمد علی سردار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 بود. بیماری دیابت ملیتوس نوعی بیماری است که در آن غلظت قند خون بیشتر از حد طبیعی می‌باشد و می تواند بر روی عملکرد فیزیکی ، توسعه عوارض، وضعیت روحی ـ روانی ، ارتباطات فردی خانوادگی و اجتماعی تأثیرات منفی داشته باشد. هدف اصلی از این پژوهش تعیین تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی، ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی ، سلامت روان ، نشانه‌های بدنی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی می باشد. روش کار: از تعداد 700 نفر بیمار دیابتی نوع II تعداد 33 نفر بیمار( نمونه پژوهشی) با دامنه سنی 35 تا 55 سال و میانگین مدت بیماری 3± 5 سال به صورت هدف‌دار انتخاب و تصادفاً به قید قرعه به دو گروه تجربی (17نفر) و کنترل (16نفر) تقسیم شدند پس از انجام بررسی های لازم برای روشن شدن راهنمای تمرین، شدت تمرین در دامنه 70 ـ 60 درصد حداکثر ضربان قلب از روش مقیاس درک فشار بورگ تعیین گردید. تمرینات هوازی به مدت 8 هفته هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به طورمتوسط 45 دقیقه بود. که بصورت تناوبی های 5 دقیقه ای کار( رکاب زدن) و5 دقیقه استراحت فعال (راه رفتن ) انجام گردید. روش آماری : روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است. درتجزیه وتحلیل آماری اطلاعات از روش t مستقل استفاده شد. نتایج: 1. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع II دارد. (05/0 > p ) 2. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری بر بعد فیزیکی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع II ندارد. (05/0 < p ) 3. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری بر بعد روانی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع II دارد. (05/0 > p ) 4. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری بر سلامت روان بیماران دیابتی نوع II دارد. (05/0 > p ) 5. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری بر نشانه‌های بدنی بیماران دیابتی نوع II دارد. (05/0 > p ) 6. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری براضطراب و بی خوابی بیماران دیابتی نوع II دارد. (05/0 > p ) 7. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تدثیر معنی‌داری بر اختلال در کارکرد اجتماعی بیماران دیابتی نوعII ندارد. (05/0 < p ) 8. هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری بر افسردگی بیماران دیابتی نوع II ندارد. (05/0 < p ) نتیجه گیری کلی: مداخله ورزش برای بیماران دیابتی نوع II می‌تواند نمونه‌ای از برنامه‌های ارتقاء سلامت بوده و در افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, تمرینات ورزشی هوازی, سلامت روان, اضطراب, افسردگی و دیابت نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013256,
author = {رضا امین زاده and سهرابی, مهدی and سید علی اکبر شمسیان and محمد علی سردار},
title = {تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2},
booktitle = {اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تمرینات ورزشی هوازی، سلامت روان، اضطراب، افسردگی و دیابت نوع 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2
%A رضا امین زاده
%A سهرابی, مهدی
%A سید علی اکبر شمسیان
%A محمد علی سردار
%J اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر
%D 2009

[Download]