رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (23), سال (2009-9) , صفحات (13-32)

عنوان : ( مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال )

نویسندگان: فارسی علیرضا , جواد فولادیان , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبالروی 144 بازیکن رده سنی 9-12 سال انجام شد. نتایج نشان داد که تلفیق تمرین ذهنی و جسمانی نسبت به تمرین ذهنی به تنهایی و یا جسمانی به تنهایی اثر بیشتری داشت.

کلمات کلیدی

, تمرین ذهنی, تمرین جسمی, یادداری, اکتساب, تمرین قالبی, تمرین تصادفی و تداخل زمینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013383,
author = {فارسی علیرضا and جواد فولادیان and سهرابی, مهدی},
title = {مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {23},
month = {September},
issn = {2322-1631},
pages = {13--32},
numpages = {19},
keywords = {تمرین ذهنی، تمرین جسمی، یادداری، اکتساب، تمرین قالبی، تمرین تصادفی و تداخل زمینه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال
%A فارسی علیرضا
%A جواد فولادیان
%A سهرابی, مهدی
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2009

[Download]