دومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین صنعتی و تغذیه ای روغنها و چربیهای خوراکی , 2009-12-23

Title : ( ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا) )

اشرف گوهری اردبیلی , رضا فرهوش , محمدحسین حدادخداپرست ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مطالعه خصوصیات شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدوی تخم کاغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که با توجه به ساختار اسید چرب، روغن دانه کدو در گروه روغنهای لینولئیک-اولئیک قرار میگیرد که شامل روغنهای مختلف نظیر پنبه دانه، ذرت، کنجد، آفتابگردان و سویا است. با در نظر گرفتن محتوای زیاد روغن دانه کدو، شباهت زیاد ویژگیهای شیمیایی روغن حاصل از دانه با سایر روغنهای خوراکی تجاری و ساختار مناسب اسید چرب به ویژه سطوح بالای اسیدهای چرب غیر اشباع، این روغن میتواند به عنوان منبع جدید و با ارزش روغن خوراکی مد نظر قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, روغن دانه کدو, ویژگیهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013411,
author = {گوهری اردبیلی, اشرف and فرهوش, رضا and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا)},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین صنعتی و تغذیه ای روغنها و چربیهای خوراکی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روغن دانه کدو، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا)
%A گوهری اردبیلی, اشرف
%A فرهوش, رضا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J دومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین صنعتی و تغذیه ای روغنها و چربیهای خوراکی
%D 2009

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر