پژوهشنامه اقتصادی, Volume (3), No (3), Year (2007-1) , Pages (15-45)

Title : ( تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران )

مهدی تقوی , حسین محمدی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسبت تری بهره برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیروی کار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آمارهای مربوط به دوره 1381-1338 به بررسی تاثیر رشد شاخص های معرف سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده و این نتیجه حاصل گردیده که رشد سطح سواد در بزرگسالان و نیز رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار، تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013530,
author = {مهدی تقوی and محمدی, حسین},
title = {تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2007},
volume = {3},
number = {3},
month = {January},
issn = {1735-210x},
pages = {15--45},
numpages = {30},
keywords = {رشد اقتصادی- سرمایه انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران
%A مهدی تقوی
%A محمدی, حسین
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2007

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر