ادب پژوهی, Volume (2), No (5), Year (2008-10) , Pages (9-30)

Title : ( سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور )

محمود فتوحی رودمعجنی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله حیات شعری قیصر امین پور، شاعر معاصر فارسی ( متوفی 1386) در سه دورة با عنوان سه سبک فعال، منفعل و انعکاسی از هم متمایز شده است. این تقسیم‌بندی بر اساس تمایزهای زبانی (در قلمرو واژگان و نحو) بلاغی (در تصویرها و صناعات) و اندیشه شکل گرفته است. حیات شعری شاعر، در سه دروة حماسی (فعال)،‌ رمانتیک غمگنانه (منفعل) و تقدیرگرایی درونگرا (انعکاسی) در سه رنگ سرخ، خاکستری و بی‌رنگ تبیین شده است. نتیجه آن که قیصر امین‌پور از لحاظ بیان حساسیت‌هایش در مواجهه با جهان و جامعه شاعری صادق است و «روح زمان» به روشنی در شعرش بازتاب یافته است. شعرش گزارش راستین مناسبات شاعر با هستی و جامعه و تغییرات و تحولات ایدئولوژیک است. کلید واژه‌ها: قیصرامین‌پور، سبک شناسی،‌

کلمات کلیدی

, سبک شناسی, قیصر امین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013691,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور},
journal = {ادب پژوهی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {5},
month = {October},
issn = {1735-8027},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {سبک شناسی، قیصر امین پور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J ادب پژوهی
%@ 1735-8027
%D 2008

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر