شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (24), شماره (2), سال (2005-4) , صفحات (63-70)

عنوان : ( شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز )

نویسندگان: امین زارعان , مجید بنی ادم , جمشید فتحی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه واحد اوره پتروشیمی شیراز به صورت انتگرالی شبیه سازی شده است. مواد اولیه این واحد شامل دی اکسید کربن و آمونیاک بوده و محصول اوره، همراه با مواد جانبی مانند آب، گازهای بی‌اثر و کربامات از واحد خارج می‌شوند. برای شبیه سازی واحد، یک مدل ریاضی ارائه شده که شامل شبیه‌سازی کلیه دستگاه‌های موجود در حلقه تولید اوره می‌باشد. در محاسبه ثوابت تعادل فازی از مدل UNIQUAC استفاده شده است. مدل ریاضی واحد منجر به یک دستگاه معادلات خطی غیر خطی با 44 معادله و 44 مجهول می‌شود که از حل همزمان آن، مشخصات جریانهای ورودی و خروجی تمامی دستگاه‌ها محاسبه می‌شوند. این دستگاه معادلات که شامل مجهولات وابسته می‌باشد، به روش حدس و خطا با استفاده از روش همگرایی چند بعدی نیوتن حل شده‌اند. مقایسه نتایج مدل با نتایج موجود در واحد صنعتی از تطابق خوبی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی انتگرالی, اوره, راکتور, ترمودینامیک, تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013822,
author = {امین زارعان and بنی ادم, مجید and جمشید فتحی},
title = {شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
volume = {24},
number = {2},
month = {April},
issn = {1022-7768},
pages = {63--70},
numpages = {7},
keywords = {شبیه سازی انتگرالی، اوره، راکتور، ترمودینامیک، تعادل فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز
%A امین زارعان
%A بنی ادم, مجید
%A جمشید فتحی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2005

[Download]