پژوهش در علوم ورزشی, دوره (8), شماره (22), سال (2009-6) , صفحات (81-95)

عنوان : ( بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل )

نویسندگان: نصراله جوادیان صراف , رضا شجیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد نسبت به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار مرتبط با رشته تحصیلی بود. در این تحقیق که از نوع مطالعات توصیفی است، تعداد 97 دانشجوی پسر و 64 دانشجوی دختر (161=N) تربیت بدنی دانشگاه های فردوسی مشهد، غیرانتفاعی امام رضا (ع) و آزاد اسلامی مشهد به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته سنجش موانع کارآفرینی که پایایی آن در مطالعه مقدماتی 83/0 تعیین شد، پاسخ دادند. آزمون t گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد 55/42 درصد دانشجویان، ناتوانی در پذیرش ریسک مالی را به عنوان اصلی ترین مانع کارآفرینی تلقی می کنند. مشکل تأمین سرمایه، سیاست های دولت، رشته تحصیلی، نبود فرصت های شغلی و کمبود راهنمایی و مشاوره به عنوان مهمترین مشکلات فرارو در راه اندازی کسب و کار محسوب می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین میانگین مجموع موانع اولیه کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد که این تفاوت، نشان از وجود موانع اولیه بیشتر در دانشجویان پسر است. همچنین تفاوت معنی داری در میانگین موانع اولیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های یاد شده مشاهده نشد. بین ناتوانی در انتخاب هدف با ناامیدی نسبت به آینده شغلی (244/0=r) و همچنین بین علاقه مندی به رشته تحصیلی با تمایل به ایجاد کسب و کار مرتبط با آن (268/0=r) رابطه معنی داری وجود دارد. بر پایه نتایج تحقیق، برگزاری دوره ها و کارگاه های ترویجی و توجیهی برای اساتید و دانشجویان به طور منظم و بازبینی سرفصل های آموزشی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, موانع, کارآفرینی, کسب و کار, دانشجویان تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013872,
author = {جوادیان صراف, نصراله and شجیع, رضا},
title = {بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2009},
volume = {8},
number = {22},
month = {June},
issn = {1735-7314},
pages = {81--95},
numpages = {14},
keywords = {موانع، کارآفرینی، کسب و کار، دانشجویان تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل
%A جوادیان صراف, نصراله
%A شجیع, رضا
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2009

[Download]