حرکت, دوره (1), شماره (2), سال (1999-12) , صفحات (112-121)

عنوان : ( بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری

کلمات کلیدی

, معلولین ورزشکار - صدمات ورزشی, پیشگیری -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013925,
author = {ابراهیمی عطری, احمد},
title = {بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری},
journal = {حرکت},
year = {1999},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {1563-3306},
pages = {112--121},
numpages = {9},
keywords = {معلولین ورزشکار - صدمات ورزشی، پیشگیری - درمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 1999

[Download]