مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (227-250)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حسن بهزادی , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با روش پیمایشی عامل های تبیین کننده تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عامل های اثرگذار بر آن را مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از عامل های مختلف تبیین کننده تجربه پژوهشی رضایت نسبی دارند.

کلمات کلیدی

, تجربه پژوهشی, عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی, پایان نامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013948,
author = {بهزادی, حسن and داورپناه, محمدرضا},
title = {بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {10},
number = {2},
month = {November},
issn = {1608-2842},
pages = {227--250},
numpages = {23},
keywords = {تجربه پژوهشی، عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی، پایان نامه نویسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
%A بهزادی, حسن
%A داورپناه, محمدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]