علوم پایه-دانشگاه الزهرا (س), دوره (12), شماره (1), سال (1999-4) , صفحات (31-44)

عنوان : ( شناسایی بقایای جوندگان موجود در رسوبات رباط شرف سرخ خراسان با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و نئونتولوژیک )

نویسندگان: جمشید درویش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش بزرگی از خوراک پرندگان شکاری را پستانداران کوچک جثه از جمله جوندگان تشکیل می دهند ...

کلمات کلیدی

, خزندگان, رباط سرخس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013968,
author = {درویش, جمشید},
title = {شناسایی بقایای جوندگان موجود در رسوبات رباط شرف سرخ خراسان با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و نئونتولوژیک},
journal = {علوم پایه-دانشگاه الزهرا (س)},
year = {1999},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {1607-9884},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {خزندگان- رباط سرخس خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی بقایای جوندگان موجود در رسوبات رباط شرف سرخ خراسان با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و نئونتولوژیک
%A درویش, جمشید
%J علوم پایه-دانشگاه الزهرا (س)
%@ 1607-9884
%D 1999

[Download]