پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2005-11-08

عنوان : ( تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان )

نویسندگان: سیدمجتبی قدمی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014057,
author = {قدمی, سیدمجتبی and حسینی, سیدمحمود},
title = {تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2005},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پهنه بندی سیلاب، سیستمهای اطلاعات جغرافیائی، مدلهای هیدرولیکی، پیش پردازش، پس پردازش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان
%A قدمی, سیدمجتبی
%A حسینی, سیدمحمود
%J پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2005

[Download]