کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (79-98)

عنوان : ( بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , ماریه رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همکاری علمی پدیده ای است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثری مشترک با هم همکاری می کنند و منابع و استعدادهای خود را به اشتراک می گذارند. از آنجاییکه همکاری علمی متاثر از عوامل مختلفی من جمله عوامل فردی، محیطی و فرایندی است، این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به بررسی دیدگاههای اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد عوامل موثر بر همکاری در تولید آثار علمی پرداخته شده است. عوامل مورد بررسی به دو گروه عوامل مشوق و عوامل بازدارنده ودر هر گروه به سه زیر گروه عوامل محیطی، عوامل فردی و عوامل فرایندی-ساختاری تقسیم بندی شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی چون فرهنگ مشارکت در جامعه، بودجه فعالیتهای همکارانه، اعتماد متقابل میان افراد و نیز هدفها و دیدگاههای مشترک میان افراد تاثیر زیادتری بر میزان همکاری علمی از میان سایر عوامل دارند.

کلمات کلیدی

همکاری علمی/ عوامل موثر / دانشگاه فردوسی مشهد / تولید علم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014098,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and رحیمی, ماریه},
title = {بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {79--98},
numpages = {19},
keywords = {همکاری علمی/ عوامل موثر / دانشگاه فردوسی مشهد / تولید علم جمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A رحیمی, ماریه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]