علوم و فناوری اطلاعات, دوره (25), شماره (3), سال (2010-6) , صفحات (22-46)

عنوان : ( شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش )

نویسندگان: زهره عباسی , مهری پریرخ , محمدحسین دیانی , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین وضعیت کنونی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سنجش میزان تأثیر آن بر پیاده سازی فرآیند های مدیریت دانش در کتابخانه ها و نیز شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب است. این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی و با هدف شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رابطه آن با میزان اجرای مدیریت دانش در این کتابخانه ها انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حداقل 20 سال از زمان تأسیس آن گذشته باشد، تشکیل می دهد. پرسشنامه پژوهش به 23 کتابخانه ارسال شد و در نهایت 281 پرسشنامه تکمیل شده توسط کتابداران شاغل، از 21 کتابخانه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود. پرسشنامه اول برای سنجش الگوی فرهنگ سازمانی، که توسط کامرون و کوئین طراحی شده و بر اساس آن 4 الگوی فرهنگ سازمانی (گروهی، کارآفرین، بازاری، و سلسله مراتبی) را می توان شناسایی کرد، به کار گرفته شد. پرسشنامه دوم، توسط محققان طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 3 الگوی فرهنگ سازمانی گروهی، سلسله مراتبی و بازاری بر کتابخانه های مرکزی حاکم است. از دیدگاه کتابداران شاغل در این کتابخانه ها، الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب الگوی گروهی و کارآفرین است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در این کتابخانه ها بین میزان اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود ندارد ولی همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ سازمانی کارآفرین و گروهی و میزان اجرای مدیریت دانش وجود دارد. همچنین بین ویژگیهای فردی (سطح تحصیلات، سمت و سابقه) و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, الگوی فرهنگ سازمانی- مدیریت دانش- کتابخانه های دانشگاهی- دیدگاههای کتابداران, مدیریت کتابخانه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014118,
author = {عباسی, زهره and پریرخ, مهری and دیانی, محمدحسین and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2010},
volume = {25},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-5206},
pages = {22--46},
numpages = {24},
keywords = {الگوی فرهنگ سازمانی- مدیریت دانش- کتابخانه های دانشگاهی- دیدگاههای کتابداران، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش
%A عباسی, زهره
%A پریرخ, مهری
%A دیانی, محمدحسین
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2010

[Download]