تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (127), سال (2008-12) , صفحات (141-154)

عنوان : ( بررسی گویش عربی جنوب خراسان )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , اسماعیل جانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرستان در میان واقع در شرق شهرستان بیرجند هم اکنون به زبان عربی تکلم می کنند. این مقاله به بررسی گویش ویزه مردم این شهرستان در حوزه زبان عربی در سطوح واژگانی صرفی و نحوی می پردازد. نتیجه ای که از این مقاله گرفته شد این که علی رغم فاصله مکانی بسیار هنوز واژگان زبان عربی با اندک تغییر در زبان این مردم که در منطقه فارسی زبانان زندگی می کنند مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, بررسی, گویش, عربی, جنوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014159,
author = {سیدی, سیدحسین and جانی, اسماعیل},
title = {بررسی گویش عربی جنوب خراسان},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {127},
month = {December},
issn = {1735-1596},
pages = {141--154},
numpages = {13},
keywords = {بررسی،گویش، عربی،جنوب خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گویش عربی جنوب خراسان
%A سیدی, سیدحسین
%A جانی, اسماعیل
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]