دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور , 2005-11-29

عنوان : ( بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند )

نویسندگان: عباس پرهام , احمدرضا موثقی , محمدرضا اصلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیلدیکاپ، بیماری حساسیت به نور کبدی بوده و در گوسفند و بز رخ می دهد . بیماری در ا ثر تغذیه با گیاه خارخسک ایجاد می شود .حیوانات مبتلا نشانه هایی از قبیل درماتیت ناشی از حساسیت به نور،لاغری و زردی مخاطات را نشان می دهند .ضایعات بافتی این بیماری شامل وجود مواد کریستالوئید در مجاری صفراوی کبد ،فیبروز کبدی ،هیپرپلازی مجاری صفراوی ،نفروز کلیوی و نکروز عضله قلب به همراه نفوذ سلولهای آماسی به این اعضاء می باشد . ایجاد تجربی بیماری با تغذیه از خارخسک نتایج مختلفی را در برداشته است .لذا در این بررسی ،اثر تغذیه گوسفند با گیاه خارخسک موجود در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت. 11 راس گوسفند به دو گروه آزمایش ( 6راس) و کنترل ( 5راس) تقسیم شدند .در طی مدت 45 روز،به گروه شاهد جیره پایه و به گروه آزمایش 20 درصد جیره پایه و 80 درصد خارخسک خورانیده شد . نشانه های درمانگاهی شامل درماتیت نواحی کم پوشش پوست ناشی از حساسیت به نور،خارش،پناه بردن به سایه،لاغری،کراتیت و زردی مخاطات با شدت های مختلف در گوسفندان گروه آزمایش بود .در کالبدگشائی،ضایعات پوستی،زردی سطح داخل پوست و اکثر اندامهای داخلی و تغییر رنگ و قوام کبد و کلیه مشهود بود . نمونه های بافتی تهیه شده،بوسیله فرمالین بافر ده درصد پایدار شده و پس از عبور از حمام الکل و گزیلل در بلوک های پارافینی قرار گرفت.مقاطع تهیه شده به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شده و از نظر هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند . بررسی میکروسکوپیک نمونه ها،نکروز هپاتوسیت ها ،وجود کریستال در مجاری صفراوی ،نکروز سلولهای پوششی مجاری صفراوی ،هی پرپلازی مجاری صفراوی،تزاید بافت همبند فضاهای پورتال،نفوذ سلولهای آماسی به درم و تشکیل وزیکول وپوسچول در اپیدرم را آشکار ساخت .این ضایعات در تمام گوسفندان گروه آزمایش با شدتهای مختلف مشاهده گردید . با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این طرح تحقیقاتی و مقایسه آن ب ا نتایج بدست آمده از مطالعات موجود،فرضیه ایجاد بیماری گیلدیکاپ در گوسفند در اثر تغذیه با گیاه خارخسک موجود دراستان خراسان مورد تایید قرارمی گیرد.

کلمات کلیدی

, مسمومیت, خارخسک, گوسفند, یافته های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014163,
author = {پرهام, عباس and موثقی, احمدرضا and اصلانی, محمدرضا},
title = {بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند},
booktitle = {دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسمومیت،خارخسک، گوسفند،یافته های هیستوپاتولوژیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند
%A پرهام, عباس
%A موثقی, احمدرضا
%A اصلانی, محمدرضا
%J دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
%D 2005

[Download]