اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

Title : ( اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده )

فاطمه کیخاآخر , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , مریم السادات یوسف ثانی , سمیه نظامی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور ارزیابی تحمل به سرمای گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده، آزمایشی، سال 1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و اجرا شد. در این آزمایش اثر 12 تیمار سرمایی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتی¬گراد) بر گیاه بنفشه به صورت طرح کاملا تصادفی با شش تکرار بررسی شد. به منظور اعمال خوسرمایی، گیاهان درطول پاییز در شرایط طبیعی قرار داده شدند. سپس در مرحله 5- 7 برگی جهت اعمال تیمارهای سرمایی به فریزر ترموگرادیان انتقال یافتند. پایداری غشاء سیتوپلاسمی پس از سرما، از طریق محاسبه درصد نشت الکترولیت ها و درصدبقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد گل، قطر گل و تعداد شاخه جانبی تعیین شد

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, نشت الکترولیت ها, وزن

@inproceedings{paperid:1014175,
author = {کیخاآخر, فاطمه and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and جوادموسوی, سیدمحمد and یوسف ثانی, مریم السادات and نظامی, سمیه},
title = {اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت ها، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده
%A کیخاآخر, فاطمه
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A یوسف ثانی, مریم السادات
%A نظامی, سمیه
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر