مطالعات زمین شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-3) , صفحات (31-43)

عنوان : ( تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان )

نویسندگان: حسین صادقی , بهرام نصیری پور , ایوب کاویانی , هیروشی تاکناکا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرزمین خراسان یکی از فعال ترین مناطق لرزه خیز در فلات ایران می باشد که در دو پهنه کپه داغ و ایران مرکزی قرار گرفته است. در این مطالعه ضخامت پوسته (H) و نسبت سرعت موج طولی به موج عرضی ( Vp/Vs) پوسته در مشهد (مرکز استان خراسان رضوی) با استفاده از روش تابع گیرنده مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده های حاصل از سه ایستگاه آرایه مشهد وابسته به شبکه لرزه نگاری باند پهن خراسان- مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد- مورد استفاده قرار گرفته اند. در تابع گیرنده شعاعی، اولین فاز بعد از موج مستقیم P که دارای دامنه نسبتا بالایی می باشد، فاز تبدیل یافته P به S (Ps) است که در تمامی ایستگاه ها به وضوح مشخص می باشد. بنابراین با برداشتن زمان رسید فاز Ps از روی تابع گیرنده شعاعی و با استفاده از رابطه زمان-عمق برای این فاز و بر اساس مدل IASPEI 1991 ضخامت پوسته در زیر هر ایستگاه تخمین زده می شود. در مرحله بعد به منظور پردازش مناسب تعداد زیادی از اشکال امواج دورلرز، کاهش اثرات تغییرات جانبی ساختار، محاسبه واریانس و عدم نیاز به برداشتن زمان رسید فاز های تبدیل یافته P به S از روش برانبارش (Stacking) شو- کاناموری استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این روش، متوسط ضخامت پوسته در ناحیه تحت مطالعه،3 ±51 کیلومتر است و متوسط نسبت Vp/Vs پوسته برابر با 06/0 ±65/1 می باشد.

کلمات کلیدی

, تابع گیرنده, ضخامت پوسته, Vp/Vs,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014197,
author = {صادقی, حسین and نصیری پور, بهرام and ایوب کاویانی and هیروشی تاکناکا},
title = {تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان},
journal = {مطالعات زمین شناسی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-2924},
pages = {31--43},
numpages = {12},
keywords = {تابع گیرنده، ضخامت پوسته، Vp/Vs، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان
%A صادقی, حسین
%A نصیری پور, بهرام
%A ایوب کاویانی
%A هیروشی تاکناکا
%J مطالعات زمین شناسی
%@ 2008-2924
%D 2009

[Download]