حرکت, دوره (6), شماره (23), سال (2005-6) , صفحات (99-111)

عنوان : ( آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور )

نویسندگان: نصراله جوادیان صراف , مصطفی عسکریان , محمد خبیری , حسن اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی اعتبار و وسعت کاربرد مدل اقتضایی فیدلر در اثربخشی رهبری است. این تحقیق مدل را به واحدهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه های آموزش عالی کشور توسط مطالعه مدیران واحدهای آموزشی مربوط تعمیم می دهد. اطلاعات از 25 نفر از مدیران و 145 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی که در زمان انجام پژوهش به ترتیب 100 و 81 درصد تراکم جوامع تحت بررسی را به خود اختصاص داده بودند، جمع آوری شد. سبک رهبری مدیران توسط مقیاس، میزان واحد LPC مساعد بودن موقعیت بر اساس روابط رهبر – عضو و اثربخشی رهبری توسط مقیاس اثربخشی آموزشی تعیین شد. بر اساس تئوری اقتضایی فیدلر، فرضیه اول تحقیق بیان می کند که مدیران وظیفه گرا در موقعیت های کاملا مساعد از بهترین عملکرد برخوردارند. فرضیه دوم اظهار می دارد مدیران رابطه گرا در موقعیت هایی که از لحاظ مساعد بودن در حد وسط قرار دارند از عملکرد بهتری برخوردارند و فرضیه سوم بیان می کند که مدیران وظیفه گرا در موقعیت های کاملا نامساعد از بهترین عملکرد برخوردارند.

کلمات کلیدی

, تئوری اقتضایی فیدلر, سبک رهبری, موقعیت رهبری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014414,
author = {جوادیان صراف, نصراله and مصطفی عسکریان and محمد خبیری and حسن اسدی},
title = {آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور},
journal = {حرکت},
year = {2005},
volume = {6},
number = {23},
month = {June},
issn = {1563-3306},
pages = {99--111},
numpages = {12},
keywords = {تئوری اقتضایی فیدلر، سبک رهبری، موقعیت رهبری، اثربخشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور
%A جوادیان صراف, نصراله
%A مصطفی عسکریان
%A محمد خبیری
%A حسن اسدی
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2005

[Download]