علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (6), سال (2009-2) , صفحات (243-258)

عنوان : ( تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان). )

نویسندگان: کمال الدین ناصری , غلامعلی حشمتی , عبدالرسول سلمان ماهینی , روی تورکینگتون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی نحوه استفاده از شاخص های سلامت مرتع جهت تعیین حالت های پایدار، گذارها و آستانه های اکولوژِیک در گراسلندهای شمال خراسان می پردازد.

کلمات کلیدی

, مدل حالت و گذار, آستانه, سلامت مرتع, RHA ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014505,
author = {ناصری, کمال الدین and غلامعلی حشمتی and عبدالرسول سلمان ماهینی and روی تورکینگتون},
title = {تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان).},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {15},
number = {6},
month = {February},
issn = {1028-3099},
pages = {243--258},
numpages = {15},
keywords = {مدل حالت و گذار، آستانه، سلامت مرتع، RHA ، تندوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان).
%A ناصری, کمال الدین
%A غلامعلی حشمتی
%A عبدالرسول سلمان ماهینی
%A روی تورکینگتون
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]