علوم زیستی ورزشی-حرکت, No (1), Year (2009-7) , Pages (75-87)

Title : ( اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی )

امیر رشیدلمیر , قنبری نیاکی , فاطمه رهبری زاده ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

اظهار شده که ممکن است گرلین در پاسخ هورمون رشد به فعالیت های ورزشی نقش داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر ، بررسی اثر شش هفته تمرنات کشتی و تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرنی کرده خراسانی است.

کلمات کلیدی

, گرلین , تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون کشتی, هورمون رشد, کورتیزول,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014539,
author = {رشیدلمیر, امیر},
title = {اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی},
journal = {علوم زیستی ورزشی-حرکت},
year = {2009},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-9325},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {گرلین ، تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون کشتی، هورمون رشد، کورتیزول، انسولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی
%A رشیدلمیر, امیر
%J علوم زیستی ورزشی-حرکت
%@ 2008-9325
%D 2009

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر