علوم حرکتی و ورزش, دوره (1), شماره (6), سال (2005-12) , صفحات (107-123)

عنوان : ( تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده )

نویسندگان: حمید رضا طاهری تربتی , عباس بهرام , احمد خرمی , محسن شفیع زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده

کلمات کلیدی

تاثیر روش های مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاشتاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014682,
author = {طاهری تربتی, حمید رضا and عباس بهرام and احمد خرمی and محسن شفیع زاده},
title = {تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده},
journal = {علوم حرکتی و ورزش},
year = {2005},
volume = {1},
number = {6},
month = {December},
issn = {1581-3587},
pages = {107--123},
numpages = {16},
keywords = {تاثیر روش های مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاشتاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A عباس بهرام
%A احمد خرمی
%A محسن شفیع زاده
%J علوم حرکتی و ورزش
%@ 1581-3587
%D 2005

[Download]