زیست شناسی ایران, Volume (22), No (3), Year (2009-12) , Pages (381-391)

Title : ( کنشهای متقابل بین درمنه کوهی ( Artemisia aucheri Bois) بروموس (Bromus tectorum L) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد )

محمد فرزام ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کنشهای تسهیل و رقابت بین گیاه چندساله درمنه کوهی و گیاه یکساله بروموس بررسی شد. دمای هوا و میزان روشنایی نزدیک سطح خاک و رطوبت نسبی لایه های مختلف خاک، در زیراشکوب درمنه و در فضای بازز مجاور با همدیگر مقایسه شده اند. اندازه گیری ها نشان داد که شرایط مساعد رطوبتی و دمایی سبب استقرار گیاه بروموس در زیراشکوب درمنه نسبت به فضای باز مجاور شده بود (اثر تسهیل). از سوی دیگر یک رابطه منفی بین تعداد بروموس ها در زیراشکوب درمنه بین تعداد بروموس ها در زیراشکوب درمنه و شادابی بوته ها ی درمنه وجود داشت (اثر رقابت). یافته های این تحقیق بیانگر یک دینامیک چرخه ای است که با استقرار نهال درمنه شروع، با فرآیندهای تسهیل و رقابت بین دو گونه ادامه، و با مرگ درمنه خاتمه می یابد. مهمترین عامل تاثیرگذار بر کنشهای متقابل بین درمنه و بروموس رطوبت خاک است. از این رو پیش بینی می گردد که در طی دوره های خشکسالی رقابت بین دو گیاه برای رطوبت خاک افزایش یافته و سبب تشدید بوته میری درمنه در منطقه گردد.

کلمات کلیدی

, دینامیک چرخه ای, توالی, اکولوژی مرتع, رقابت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014703,
author = {فرزام, محمد},
title = {کنشهای متقابل بین درمنه کوهی ( Artemisia aucheri Bois) بروموس (Bromus tectorum L) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2009},
volume = {22},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-9406},
pages = {381--391},
numpages = {10},
keywords = {دینامیک چرخه ای، توالی، اکولوژی مرتع، رقابت، تسهیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنشهای متقابل بین درمنه کوهی ( Artemisia aucheri Bois) بروموس (Bromus tectorum L) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد
%A فرزام, محمد
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2009

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر