تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, Volume (27), No (4), Year (1995-2) , Pages (774-804)

Title : ( بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد )

محمد مظلوم خراسانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله سعی شده است در یک کار تحقیقی میدانی علل فردی و اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد با مراجعه به مراکز بازپروری از طریق تکمیل پرسشنامه ومصاحبه،علل اعتیاد واکاوی ونتیجتا دوران بلوغ ونوجوانی وخانواده های از هم گسیخته در بروز اعتیاد به مواد مخدر نقش تعیین کنندهای داشته اند.

کلمات کلیدی

, شخصیت, اعتیاد, بلوغ, خانواده, علل فردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014980,
author = {مظلوم خراسانی, محمد},
title = {بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1995},
volume = {27},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-1596},
pages = {774--804},
numpages = {30},
keywords = {شخصیت،اعتیاد،بلوغ،خانواده،علل فردی واجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد
%A مظلوم خراسانی, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1995

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر