تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (39), شماره (127), سال (2006-5) , صفحات (51-64)

عنوان : ( سجایای انسانی در مرثیه جاهلی )

نویسندگان: عباس طالب زاده شوشتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عصر جاهلی به عصر بربریت و خونریزی و بی قانونی شهره شده است . ولی اندکی تامل در ادب جاهلی به طور عام و شعر به طور خاص و شعر مرثیه به طور اخص ، از این حقیقت پرده بر می‌دارد که موضوع ، آن گونه نیست که برخی پنداشته‌اند ؛ چون مزیتهای شریف و لطیف انسانی و عواطف پاک بشری و صفات نیکو و خصال پسندیده در شعر مرثیه در این دوره موج می‌زند . گویا مرثیه سرایان بزرگ این دوره با بیان این مزایای بشری درباره گذشتگان خود سعی داشته‌اند الگویی از صفات والای بشری را پیش روی بازماندگان قرار دهند و بی تردید گزینش مرثیه به عنوان یک قالب عاطفی برای این رسالت بسیار ماهرانه بوده است ...

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015302,
author = {طالب زاده شوشتری, عباس},
title = {سجایای انسانی در مرثیه جاهلی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2006},
volume = {39},
number = {127},
month = {May},
issn = {1735-1596},
pages = {51--64},
numpages = {13},
keywords = {جاهلی،مزیت،مرثیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سجایای انسانی در مرثیه جاهلی
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2006

[Download]