تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (36), شماره (127), سال (2003-12) , صفحات (163-176)

عنوان : ( زهیر حکیم شعرای جاهلی و بررسی شعر او )

نویسندگان: عباس طالب زاده شوشتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درباره مهارت فنی و طرز اندیشه زهیر ،بررسی جنبه های متعددی از شخصیت وی از خلال اغراض متعدد شعر او ضروری است.

کلمات کلیدی

شعر جاهلی عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015303,
author = {طالب زاده شوشتری, عباس},
title = {زهیر حکیم شعرای جاهلی و بررسی شعر او},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
volume = {36},
number = {127},
month = {December},
issn = {1735-1596},
pages = {163--176},
numpages = {13},
keywords = {شعر جاهلی عربی ،زهیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زهیر حکیم شعرای جاهلی و بررسی شعر او
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]