تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (25), شماره (99), سال (1993-1) , صفحات (1114-1131)

عنوان : ( تصویر مرگ در شعر جاهلی )

نویسندگان: عباس طالب زاده شوشتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعراب جاهلی از این قاعده(مرگ)مستثنی نبوده اند و شعر آنان تصویری روشن از این حقیقت را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, شعر جاهلی, تصویر مرگ, شعر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015309,
author = {طالب زاده شوشتری, عباس},
title = {تصویر مرگ در شعر جاهلی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1993},
volume = {25},
number = {99},
month = {January},
issn = {1735-1596},
pages = {1114--1131},
numpages = {17},
keywords = {شعر جاهلی،تصویر مرگ،شعر رثاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصویر مرگ در شعر جاهلی
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1993

[Download]