تعاون, دوره (20), شماره (127), سال (2009-9) , صفحات (21-45)

عنوان : ( امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , علی دریجانی , ابراهیم حسن پور , محمد خالدی , محمد ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه وجود تعاونی ها و یا شرکت های مشاوره در کنار تعاونی ها، در بهبود و ارتقای دانش بخش تعاون نقش ویژه ای ایفاء می کند زیرا مشاوره موثر بخش کلیدی فرایند سیاستگزاری محسوب می شود.با توجه به نبود چنین تعاونی هایی در شرایط کنونی ایران، در این پژوهش تلاش شد تا با انجام مطالعه ای میدانی بر روی 138 شرکت تعاونی استان خراسان رضوی در سال 1385 (76 شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری و 62 شرکت تعاونی صنعتی و معدنی) و بهره گیری از تجربیات جهانی، امکان سنجی از تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیها بررسی شود تا علاوه بر ارائه تصویری از تشکیل این تعاونی ها، ساختار مدیریتی - خدماتی آنها نیز ترسیم شود. نتایج مطالعه نشان داد که پتانسیل تشکیل تعاونی های مشاوره در استان وجود دارد. علاوه بر این، تعاونی ها به خدمات مشاوره ای در حوزه های فنی و تولیدی، مالی، بازاریابی، برنامه ریزی، حقوقی و آموزشی نیاز دارند که این مساله باید در دستور کار تعاونی های مشاوره قرار گیرد. به لحاظ ساختار مدیریتی، تشکیل تعاونی های مشاوره با مشارکت دانش آموختگان و افراد با تجربه و متخصص شرکتهای تعاونی به صورت موسسه ای خصوصی با نظارت وزارت تعاون (با حفظ استقلال مدیریتی) می تواند بالاترین کارایی و اثربخشی را در ارائه خدمات مشاوره ای داشته باشدو در پایان با توجه به یافته ها، تشکیل تعاونی های مشاوره توصیه شده است.

کلمات کلیدی

, تعاونی مشاوره, خراسان رضوی, امکان سنجی, تعاونیهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015520,
author = {قربانی, محمد and علی دریجانی and ابراهیم حسن پور and محمد خالدی and محمد ترشیزی},
title = {امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی},
journal = {تعاون},
year = {2009},
volume = {20},
number = {127},
month = {September},
issn = {2008-5370},
pages = {21--45},
numpages = {24},
keywords = {تعاونی مشاوره، خراسان رضوی، امکان سنجی، تعاونیهای تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A علی دریجانی
%A ابراهیم حسن پور
%A محمد خالدی
%A محمد ترشیزی
%J تعاون
%@ 2008-5370
%D 2009

[Download]